Pravo na suđenje u razumnom roku

Zbirka izabranih presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima
protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije

priredila Tea Gorjanc-Prelević

 

 

O knjizi

 

Ova knjiga ukazuje na ljudsko pravo koje je protekle decenije bilo najviše kršeno
kako u regionu, tako i u drugim evropskim državama. Najviše presuda Evropskog
suda za ljudska prava donijetih u periodu 1998-2008. godine (28,9%) odnosi se
upravo na pravo na suđenje u razumnom roku iz člana 6, st. 1 Evropske konvencije
o ljudskim pravima.* više od polovine ukupnog broja presuda koje je ovaj Sud
donio za posljednjih deset godina protiv država koje su nekada bile u sastavu SFR
Jugoslavije, odnosi se na povredu prava na suđenje u razumnom roku.
U ovoj deceniji, prvo Hrvatska, zatim Makedonija, Slovenija, Srbija i Crna Gora
uvode posebne pravne ljekove za zaštitu ovog prava, pošto je sud utvrdio da
dotadašnja sredstva za njegovu zaštitu nijesu bila djelotvorna.
Ova knjiga može da pomogne primjenu novih zakonskih rješenja u regionu, tako
što će olakšati upoređivanje domaćih predmeta sa odgovarajućom praksom
Evropskog suda za ljudska prava. Knjiga predstavlja i dragocjen doprinos ostva -
renju zahtjeva ovog suda da odluke državnih organa u pogledu zaštite prava na
suđenje u razumnom roku budu usklađene sa njegovom praksom.
Pri tom ne treba zaboraviti da Konvencija, kao i ostali međunarodni ugovori o
ljudskim pravima, predviđa samo minimalne standarde, pa državama ništa ne stoji
na putu da obezbijede širu i bolju zaštitu onima koji su ugroženi i oštećeni
nerazumnim odugovlačenjem u rješavanju o njihovim pravima i obavezama,
odnosno optužbama protiv njih.

 

Zbirka pažljivo odabranih odluka sistematizovanih na način koji će omogućiti
njihovu lakšu upotrebu u praksi i uvodni, sveobuhvatan pregled prakse Suda u
zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, čine ovu knjigu izuzetno korisnom za
sve koji primjenjuju pravo i smatram da bi je svakako trebalo uvrstiti kao obaveznu
literaturu na specijalističkim studijama na pravnim fakultetima i za polaganje
pravosudnog ispita.

 

U Strazburu, marta 2009.

 

Prof. dr Nebojša Vučinić,
sudija Evropskog suda za ljudska prava

 

 

PREUZMITE KNJIGU U PDF-u

 

Publikacija je objavljena u sklopu regionalnog projekta
Dopunska obuka o ljudskim pravima za pravnike u državama nastalim na
teritoriji bivše Jugoslavije.


Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške
preko Norveške narodne pomoći – Kancelarija za jugoistočnu Evropu u Beogradu.

 


 

 


 

 

Valid XHTML | CSS

design by sompura courtesy OpenWebDesign